topimage
 • 최근 댓글
 • 2020 년 자전거 탄 거리 2248 Km

  2020.02.29 21:38

  석찬일 조회 수:25

  01 월  522 km

  02 월  428 km /  950 km

  03 월  190 km / 1140 km - 코로나 바이러스 때문에 3월 10일경부터 출근 안함

  04 월   23 km /  1163 km - 계속 출근 안함

  05 월

  06 월

  07 월   42 km /  1205 km - 배드민턴 재개

  08 월  160 km /  1365 km - 출근 재개 (8월 19일부터)

  09 월  336 km /  1701 km

  10 월  289 km /  1990 km

  11 월  242 km /  2231 km - 11월 말부터 출근 안함 - Lock Down

  12 월    17 km /  2248 km - 12월 말까지 출근 안함

  XE Login